PROFESSIONELLE VERBINDUNG VON MATERIALIEN

PROFESIONÁLNE SPÁJANIE MATERIÁLOV

 

REKLAMÁCIA

Aussehen
Nach benutzerdefiniertem Beitragstyp filtern
Webseite
Produkte
Nach Produktkategorien filtern
NAGLER MCN

Werbebedingungen

 

1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Der Beschwerdeverfahrenscode beschreibt die geschäftliche Zusammenarbeit zwischen dem Käufer und dem Verkäufer, PROFIX RD, s.r., 032 05 Smrečany

Schadenbearbeitung: Ing. Vladislav Rudy, E-Mail: rudy@profixrd.sk; Tel .: 0915 575 289

 

2. GARANTIEZEIT

Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Tag des Eingangs der Ware beim Käufer, d. das in der Garantiekarte angegebene Datum. Die gesetzliche Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel 24 Monate …

 

3. GARANTIEBEDINGUNGEN

Dem Käufer wird empfohlen, den Zustand der Lieferung unverzüglich nach Lieferung der Ware beim Spediteur zu überprüfen …

 

4. WERBEAUSRÜSTUNG

Für den Fall, dass die Waren nicht im Einklang mit dem Kaufvertrag im Besitz des Käufers sind (nachfolgend die „Verträge mit dem Kaufvertrag“), hat der Käufer das Recht, kostenlos und unverzüglich die Bedingung des entsprechenden Kaufvertrages zu stellen …

 

5. VERBRAUCHERMATERIAL

Die Garantie gilt nicht für Verschleißerscheinungen, die durch den normalen Gebrauch des Artikels verursacht werden und kann nicht mit der Lebensdauer des Produkts verwechselt werden …

 

6. GARANTIE-SERVICE

Waren, die mit einer längeren Garantie als 24 Monate geliefert werden, werden nach einer 24-monatigen Frist, die als kostenloser Service bezeichnet wird, bereitgestellt. Bei einem Warenfehler nach Ablauf von 24 Monaten werden solche Waren zur Reparatur angenommen und repariert oder gegen ein anderes Teil mit den gleichen oder besseren Parametern ausgetauscht. Wenn keine dieser Lösungen möglich ist, wird eine Gutschrift ausgestellt. Der Verkäufer verpflichtet sich, diese Dienstleistung innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Ware zu kündigen.

REKLAMAČNÉ PODMIENKY

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Reklamačný poriadok popisuje bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a predávajúcim, firmou PROFIX RD, s.r.o., 032 05 Smrečany

Vybavovanie reklamácií: Ing. Vladislav Rudý, e-mail: rudy@profixrd.sk; tel.č: +421 915 575 289

2. DĹŽKA ZÁRUKY

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, t.j. dňom uvedeným v záručnom liste. Zákonná záručná doba je všeobecne 24 mesiacov…

3. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Kupujúcemu sa odporúča, aby bezprostredne pri dodaní tovaru prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky…

4. SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

V prípade, že tovar nie je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve…

5. SPOTREBNÝ MATERIÁL

Záruka sa podľa zákona nevzťahuje na opotrebenie spôsobené obvyklým užívaním veci a nemožno ju tak zamieňať so životnosťou výrobku…

6. ZÁRUČNÝ SERVIS

Na tovar predávaný s dlhšou zárukou ako 24 mesiacov je zabezpečovaný po uplynutí lehoty 24 mesiacov tzv bezplatný servis. V prípade vady tovaru po lehote 24 mesiacov bude takýto tovar prijatý do servisu a bude opravený alebo vymenený za iný kus s rovnakými alebo lepšími parametrami. Ak ani jedno z týchto riešení nebude možné, bude vystavený dobropis. Predávajúci sa zaväzuje takýto servis ukončiť v lehote 30 dní od prijatia tovaru.

KONTAKTIERE UNS

SIE NEHMEN WAS, WIR WOLLEN PROFESSIONELL ZU NEHMEN

ÖFFNUNGSZEITEN
MONTAG – FREITAG :
8:00 HOD – 16:00 STUNDE
SAMSTAG, SONNTAG :
GESCHLOSSEN
MITTAGSPAUSE:
12:30 HOD – 13:00 STUNDE

Created by PROFIDIZAJN

Share This

Využívame cookies, aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok.

0
Nákupný košík