PROFESSIONAL CONNECTION OF MATERIALS

PROFESIONÁLNE SPÁJANIE MATERIÁLOV

 

REKLAMÁCIA

Search
Filter by Custom Post Type
Pages
Products
Filter by Kategórie produktov
NAILERS MCN

CLAIM CONDITIONS

 

1. GENERAL PROVISIONS

The Complaint Rules describe the normal business relationship between the buyer and the seller, PROFIX RD, s.r.o., 032 05 Smrečany

Claims handling: Ing. Vladislav Rudy, e-mail: rudy@profixrd.sk; tel .: 0915 575 289

2. WARRANTY PERIOD

The warranty period begins on the date of receipt of the goods by the buyer, i.e., the date specified in the warranty card. The statutory warranty period is generally 24 months …

3. WARRANTY CONDITIONS

The buyer is advised to immediately check the condition of the shipment with the carrier immediately upon delivery of the goods …

4. ADVERTISING EQUIPMENT

In the event that the goods are not in accordance with the purchase contract in the buyer’s possession (hereinafter referred to as the “Contracts with the Purchase Agreement”), the Buyer has the right to bring the case free of charge and without undue delay to the condition of the corresponding purchase contract …

5. CONSUMER MATERIAL

The warranty does not apply to wear and tear caused by the normal use of the item and can not be confused with the life of the product …

6. GUARANTEE SERVICE

Goods shipped with a longer warranty than 24 months are provided after a 24-month period called a free service. In the event of a defect in goods after a period of 24 months, such goods will be accepted for service and will be repaired or exchanged for another piece with the same or better parameters. If none of these solutions is possible, a credit note will be issued. The seller agrees to terminate this service within 30 days of receipt of the goods.

REKLAMAČNÉ PODMIENKY

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Reklamačný poriadok popisuje bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a predávajúcim, firmou PROFIX RD, s.r.o., 032 05 Smrečany

Vybavovanie reklamácií: Ing. Vladislav Rudý, e-mail: rudy@profixrd.sk; tel.č: +421 915 575 289

2. DĹŽKA ZÁRUKY

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, t.j. dňom uvedeným v záručnom liste. Zákonná záručná doba je všeobecne 24 mesiacov…

3. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Kupujúcemu sa odporúča, aby bezprostredne pri dodaní tovaru prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky…

4. SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

V prípade, že tovar nie je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len “rozpor s kúpnou zmluvou”), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve…

5. SPOTREBNÝ MATERIÁL

Záruka sa podľa zákona nevzťahuje na opotrebenie spôsobené obvyklým užívaním veci a nemožno ju tak zamieňať so životnosťou výrobku…

6. ZÁRUČNÝ SERVIS

Na tovar predávaný s dlhšou zárukou ako 24 mesiacov je zabezpečovaný po uplynutí lehoty 24 mesiacov tzv bezplatný servis. V prípade vady tovaru po lehote 24 mesiacov bude takýto tovar prijatý do servisu a bude opravený alebo vymenený za iný kus s rovnakými alebo lepšími parametrami. Ak ani jedno z týchto riešení nebude možné, bude vystavený dobropis. Predávajúci sa zaväzuje takýto servis ukončiť v lehote 30 dní od prijatia tovaru.

CONTACT US

YOU WILL TAKE WHAT, WE WANT TO TAKE PROFESSIONALLY

OPENING HOURS
MONTAY – FRIDAY :
8:00 HOD – 16:00 HOD
SATURDAY, SUNDAY :
CLOSED
LUNCH BREAK:
12:30 HOD – 13:00 HOD

Created by PROFIDIZAJN

Share This

Využívame cookies, aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok.

0
Nákupný košík